ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் சிந்தனை வரிகள் - தமிழ் - Superb inspirational Quotes

Flip kart Daily offers update....

Breaking

Monday, 4 September 2017

ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் சிந்தனை வரிகள் - தமிழ்

ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

sherlock holmes inspirational words in tamil
ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

sherlock holmes inspirational words in tamil

ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

sherlock holmes inspirational words in tamil


ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ்.

1. ஒருவன் பணத்தால் நாயை வாங்கிவிட முடியும், ஆனால் அன்பால் தான் அதன் வாலை ஆட்டி வைக்க முடியும்.
2. ஒருவனுடைய லட்சியம் இதுவென்று அறிந்து விட்டால் பின் அவனை பற்றி அறிதல் கடினமானதன்று.
3. மனிதனுக்கு சரியான பொதுஅறிவு இல்லாமல் போகுமானால் எந்த அளவுக்கு விய்யானம்   முன்னேறுகிறதோ   அந்த அளவுக்கு அவன் துயரத்தையும் அனுபவிப்பான்,

mgid

Loading...

Flipkart

Random post

Breaking News
Loading...

Random post

Random post

Powerd by Mgid

Loading...

social share

Random post

Random post