லாவோட்சு சிந்தனை வரிகள் - தமிழ் - Superb inspirational Quotes

Breaking

Monday, 4 September 2017

லாவோட்சு சிந்தனை வரிகள் - தமிழ்

லாவோட்சு சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

lao zi  inspirational words in tamil
லாவோட்சு சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

lao zi  inspirational words in tamil


லாவோட்சு சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

lao zi  inspirational words in tamil


லாவோட்சு.

1. நீ யாரிடம் உன் ரகசியங்களை சொல்கிறாயோ அவரிடம் உன் சுதந்திரத்தை இழப்பாய்.
2. மற்றவர்களை அடக்கி ஆளுதல் வலிமை,உங்களை அடக்கி ஆளுதலே உண்மையான சக்தி.
3. சுகாதாரம் மிக பெரிய சொத்து, மனநிறைவு மிகப்பெரிய புதையல்.நம்பிக்கை மிக பெரிய நண்பன்.
4. கடினமான விஷயங்களை அவை எளிதானதாக இருக்கும்போது செய்யுங்கள்.மிகப்பெரிய விஷயங்களை அவை சிறியதாக இருக்கும்போது செய்யுங்கள்.
5. ஆயிரம் மைல்களுக்கான பயணம் ஒரு அடியிலேயே தொடங்குகின்றன.

Random post

Breaking News
Loading...

Random post

Random post

social share

Random post

Random post