வால்டேர் சிந்தனை வரிகள் - தமிழ் - Superb inspirational Quotes

Breaking

Monday, 4 September 2017

வால்டேர் சிந்தனை வரிகள் - தமிழ்

வால்டேர் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

Voltaire inspirational words in tamil

வால்டேர் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

Voltaire inspirational words in tamil
வால்டேர் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

Voltaire inspirational words in tamil

வால்டேர்

1. சுதந்திரம் என்பது என்ன? நீ எண்ணியபடியெல்லாம் செய்வதற்கு இருக்கும் உரிமையல்ல , எண்ணியதை சொல்வதற்கு அடையும் உரிமை.
2. உலகில் மிகவும் தெய்விகமானது சகா மானிட்டிஹானிடம் நீங்கள் காட்டும் அன்பும் பரிவும்தான்.
3. ஒரு துளி மையினால் எழுதும் கருத்துக்கள் ஓராயிரம் பேரை சிந்திக்க வைக்கும்.
4. சோம்பல் இல்லாதிருக்க ஏதாவதொரு வேலையை செய்யுங்கள்.
5. தெரிந்ததை சொல்லுங்கள் தவறில்லை, ஆனால் எல்லாம் தெரிந்ததாக நினைத்து சொல்லாதீர்கள்.
6. வாழ்க்கையை பற்றி பெரிதும் கவலைப்படாதே, எப்படியும் நீ அதிலிருந்து உயிரோடு தப்ப போவதில்லை.
7. எண்ணங்களையோ செயலாக்கும் ஆற்றலே வெற்றியாக மலர்கிறது.
8. உண்மையை நேசி, பிழையை மன்னித்து விடு.
9. எந்த உண்மையிலும் சிறிது பொய் இல்லாமல் இருக்காது, எந்த பொய்யிலும் சிறிது உண்மை இல்லாமல் போகிறது.
10. குற்றத்தை தொடர்ந்து அச்சம் வரும் அதுவே தண்டனையாகும்.
11. நான் ஏன் சிரிக்கிறேன் தெரியுமா பைத்தியம் ஆகாமல் இருக்க.
12. பகைவனை மன்னிக்காதவன் உலகில் உள்ள இன்பத்தை இன்னும் அறியாதவனே.
13. தீங்கு செய்யும் வாய்ப்பு ஆண்டுக்கு நூறு முறை வரும், ஆனால் நன்மை செய்யும் வாய்ப்பு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே வரும்.
14. அழகு என்பது சில காலம் மட்டுமே நிற்கும், கொடுங்கோலாட்சி அதற்க்கு நீ அடிமையாகாதே.
15. விரைவில் புகழ்பெற்றவன் பெயரை காப்பாற்றிக்கொள்வது   பெரிய பாரம்தான்.
16. மற்றவர்களை கீழே தள்ளிவிட்டு நீ ஏணியில் ஏற முயற்சி செய்யாதே.
17. மற்றவர்களுக்கு செய்துள்ள சிறு நன்மைகளே என் சிறந்த சாதனைகள்.

Random post

Breaking News
Loading...

Random post

Random post

social share

Random post

Random post