பாரதிதாசன் சிந்தனை வரிகள் - தமிழ் - Superb inspirational Quotes

Flip kart Daily offers update....

Breaking

Tuesday, 22 August 2017

பாரதிதாசன் சிந்தனை வரிகள் - தமிழ்

பாரதிதாசன் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

bharathidasan inspirational words in tamilபாரதிதாசன் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

bharathidasan inspirational words in tamilபாரதிதாசன் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

bharathidasan inspirational words in tamil

பாரதிதாசன்

1. தமிழ் உயர்ந்தால் தமிழன் உயர்வான் . தமிழ் தாழ்ந்தால் தமிழன் வீழ்வான்.

2. உன் தாயை பலித்தவனை உன் தாய் தடுத்தால்  விட்டு விடு, தமிழை பலித்தவனை உன் தாய் தடுத்தாலும் விடாதே.

3. செய்யத்துணிபவனுக்கு எண்ணத்  துணிபவனுக்கு வெற்றி கிட்டுகிறது.

4. மலை என்பது இயற்கையின்  கொடை அது விரும்பி அழைத்தாலும் வராது, புலம்பிப்போவென்றாலும் போகாது.mgid

Loading...

Flipkart

Random post

Breaking News
Loading...

Random post

Random post

social share

Random post

Random post