ட்வைட் டி ஐசனோவர் சிந்தனை வரிகள் - தமிழ் - Superb inspirational Quotes

Breaking

Monday, 30 April 2018

ட்வைட் டி ஐசனோவர் சிந்தனை வரிகள் - தமிழ்

ட்வைட் டி ஐசனோவர் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

Dwight De Eisenhower Inspirational Words in Tamil

ட்வைட் டி ஐசனோவர் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

Dwight De Eisenhower Inspirational Words in Tamil
ட்வைட் டி ஐசனோவர் சிந்தனை வரிகள்  - தமிழ்

Dwight De Eisenhower Inspirational Words in Tamil

ட்வைட் டி ஐசனோவர்

1.அமைதி மற்றும் நேர்மை ஆகியவை ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கள்.-

2.உங்களுக்கு முழுமையான பாதுகாப்பு வேண்டுமா? அப்படியானால் சிறைக்கு செல்லுங்கள். அங்குள்ள ஒரே குறை... சுதந்திரம் மட்டுமே.-

3.உலகம் நகர்ந்துக்கொண்டே இருக்கிறது. ஒருமுறை சொல்லப்பட்ட நல்ல கருத்துகள் எப்போதுமே நல்ல கருத்துகளாக இருப்பதில்லை.-

4.நாம் அமைதியை பெறுவதற்காகவே போய்க்கொண்டிருக்கிறோம், அதற்காக சண்டைக்யிட்டுக் கொண்டாலும் கூட.-

5.போருக்கு தயாராகிக் கொண்டிருக்கும்போது, நான் எப்போதும் கண்டறியும் ஒரு விஷயம், திட்டங்கள் பயனற்றவை என்பதே. ஆனால் திட்டமிடல் தவிர்க்க முடியாதது.-

6.மக்களின் தலையில் கொட்டிக்கொண்டிருப்பதன் மூலமாக அவர்களை உங்களால் வழி நடத்த முடியாது. அதற்குப்பெயர் தாக்குதலே தவிர தலைமைப்பண்பல்ல.-

7.பலத்தால் மட்டுமே ஒத்துழைக்க முடியும், பலவீனத்தால் மன்றாடவே முடியும்.-

8.தலைமை என்பதன் உயர்வான பண்பு கேள்விக்கிடமின்றிய ஒருமைப்பாடே. இது இல்லாமல் உண்மையான வெற்றி சாத்தியமல்ல.-

9.திட்டங்கள் என்பதில் எதுவும் இல்லை; திட்டமிடல் என்பதிலேயே எல்லாம் இருக்கின்றது.-

Random post

Breaking News
Loading...

Random post

Random post

Random post

Random post